باردهی سال پنجم نهال گردو

60
گردو چندلر در بهار دیر برگ بوده و حدود ۲۵ روز دیرتر از درختان بذری و درختان دیگر شروع به رشد می کنند. به همین خاطر برای مناطقی که سرمای بهاره مانند آذربایجان، لرستان، دماوند، کردستان، ارومیه، تبریز، نهاوند، بانه، تهران، قزوین و زنجان دارند؛ مناسب ترین نهال برای پرورش، نهال گردوی چندلر است.
راه های ارتباطی با نهالستان ارغوان: