بهترين راههاى فرزندپرورى

234
سه قانون مهم فرزندپرورى عبارتند از: ١- رفتارهاى خوب فرزندمان را ببينيم و به كودكمان پاداش بلافاصله بدهيم ٢- رفتارهاى بد را ناخواسته به آن پاداش ندهيم چون پاداش دادن باعث تكرار آن عمل در آينده مى شود ٣- براى رفتارهاى بد و خطرناك كودكمان حتماً تنبيه در نظر بگيريم و منظور از تنبيه، تنبيه بدنى نمى باشد.