درد بعد از زونا

288
زونا بيمارى كم و بيش شناخته شده اى به ويژه در افراد مسن مى باشد. علت ايجاد زونا فعال شدن ويروس عامل ابتلا به آبله مرغان در كودكى، در ريشه هاى خلفى ستون فقرات در بخش هاى مختلف مى باشد. البته ممكن است اين ويروي در نقاط ديگرى نيز نهفته باشد كه به دنبال شرايط خاصى از جمله بيمارى هاى شديد، استرس روحى و گاهاً خود به خود ممكن است فعال شود. بثورات و ضايعات جلدى را در مسير يك درماتوم عصبى خاص در سر و صورت، كمر، گردن و كشاله ران ايجاد مى كند كه با درد شديد همراه است.