نقش بازى با كودك در رشد

262
يكى از عواملى كه باعث افزايش تعامل بين والدين و كودكان ميشود وقت گذراندن با كودك است و مهم ترين راه بازى كردن با كودك است. بازى كردن با كودك باعث خوشحالى كودكان ميشود و به بهبود رابطه والدين و كودكان كمك ميكند. با بازى كردن با كودك ميتوان مطالب بسيار زيادى را به كودك آموزش داد و كودك نكاتى را مى آموزد كه در زندگى آينده او بسيار كاربرد خواهد داشت.