داستان «دختر قالی» نویسنده و راوی «لیدا نیک فرید»

514
برنامه شماره پنجاه و یکم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
داستان «دختر قالی» نویسنده و راوی «لیدا نیک¬فرید»
کارگردان: مهدی رضایی