اکسچنج بحث Deploy کردن Certificate برای کلاینتها

24
دوستان بعد از انجام دادن تنظیمات و مباحثی که در جلسات و پست های قبلی در خصوص Exchange server 2016 مورد بررسی قرار دادیم، اکنون نوبت به این رسیده که از طریق Outlook با Exchange server ارتباط برقرار کنیم.
برای اینکه بتوانید از طریق Outlook با Exchange ارتباط برقرار کنید، یا باید CA سرور راه اندزای کنید و Certificate برای Exchange صادر کنید و یا از Certificate خود Exchange که به صورت Self sign توسط خود نرم افزار ISSUE شده باید استفاده کنید و آن را برای تمامی کلاینتها Deploy کنید.

اطلاعات بیشتر :https://t.me/cipher_smart