اعتراف ابن تيميه : احاديث زيادی در اصول و احکام و فضائل خلفا ساختگی و جعلی هستند

141
اعتراف ابن تيميه : احاديث زيادی در اصول و احکام و فضائل خلفا ساختگی و جعلی هستند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده