رسول خدا به عمار فرمود اي عمار تو نميميري مگر اينکه گروه ستمگر تو را مي کشند

132
رسول خدا به عمار فرمود اي عمار تو نميميري مگر اينکه گروه ستمگر تو را مي کشند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده