• 1,009

    آموزش ریاضی ششم فصل ششم

    در این ویدئو بخش اول فصل ششم ریاضی ششم که شامل نسبت و تناسب است آموزش داده می شود برای مشاهده سایر بخش های فصل ششم ریاضی ششم که شامل درصد، کاربرد درصد در محاسبات مالی و کاربرد درصد در امار و احتمال است از لینک زیر استفاده کنید: http://beyamooz.com/riyazi6

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی