معرفی تست NT-pro BNP وایداس

220
کیت NT-proBNP دستگاه وایداس با احتمال 98 درصد اجتناب از جواب های کاذب منفی، پیش بینی Chronic Heart Failure و نارسایی قلبی را امکان پذیر می کند. تماس جهت تهیه این کیت با 26408461 فردآور. ویدئو تهیه شده توسط بخش علمی و روابط عمومی گروه شرکت های فردآور
fardavar
fardavar 0 دنبال کننده