محمدرضا شجریان ققنوس آواز ایران

164
کوتاه نوشتی به قلم پیمان پورشکیبائی

هفدهم مهرماه هزاروسیصد و نود و نه تهران

این یادداشت را می توانید از سایت گروه فرهنگی گَرُزمان به آدرس زیر
https://garozman.com/blog/ققنوس-آواز-...
و تلگرام گروه به آدرس:
t.me/garozman
بخوانید.