چرا در قرآن برای افعال خدا ضمير جمع آمده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت

148
چرا در قرآن برای افعال خدا ضمير جمع آمده است؟ - استاد محمدی - شبکه ولایت
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده