• هم وطن اردبیلی که با شنیدن سخنان حق، حقیقت را پیدا کرد و مذهب تشیع را انتخاب می کند و شهادتین می گوید.

    هم وطن اردبیلی که با شنیدن سخنان حق، حقیقت را پیدا کرد و مذهب تشیع را انتخاب می کند و شهادتین می گوید. استبصار www.estebsar.ir تلگرام t.me/estebsar_ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی