• 51

    منظوراز شيطان درعبارت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط ابليس است يا بقيه شياطين را هم شامل میشه؟

    منظوراز شيطان درعبارت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط ابليس است يا بقيه شياطين را هم شامل میشه؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی