• 59

    جلسه ارائه استارتاپ به سرمایه گذار

    این ویدئوی جلسه منتورینگ استارتاپ را با زیرنویس فارسی در سایت جزیره کارافرینی ببینین https://entrepreneurshipisland.com/blog/2186/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی