لوله کاروگیت 2

103
لوله کاروگیت به دلیل طراحی و تعریف استعمال برای انتقال ثقلی کلیه سیالات تحمل فشار داخلی ندارد و حداکثر تحمل فشار داخلی لوله کاروگیت 1.5 بار میباشد که فقط مناسب انتقال سیالات بدون فشار با جریان ثقلی می باشد که با توجه به مقاومت حلقوی لوله کاروگیت قابل استفاده در هر عمقی از زمین با هر نوع بار وارده از سطح زمین میباشد.
karogate117
karogate117 0 دنبال کننده