آموزش حسابداری مالیاتی - تعدیلات سنواتی چیست؟

504
آموزش حسابداری مالیاتی - تعدیلات سنواتی چیست؟
با توجه به اینکه ممکن است حسابداری اشتباهاتی داشته باشد و یا اصلاح حسابی ناخواسته در سال بعد در مورد سال قبل بوجودآید از تعدیلات سنواتی استفاده می شود ، در این فیلم به تفضیل در این مورد صحبت شده است .