• 354

    آموزش حسابداری مالیاتی - تعدیلات سنواتی چیست؟

    آموزش حسابداری مالیاتی - تعدیلات سنواتی چیست؟ با توجه به اینکه ممکن است حسابداری اشتباهاتی داشته باشد و یا اصلاح حسابی ناخواسته در سال بعد در مورد سال قبل بوجودآید از تعدیلات سنواتی استفاده می شود ، در این فیلم به تفضیل در این مورد صحبت شده است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی