آشنايي با سردرد كلاستر( خوشه اي)

574
در این نوع سردرد، درد به طور سریعی شروع شده و در عرض 15-10 دقیقه به اوج شدت خود می رسد، و عمدتاً بین 45-30 دقیقه طول می کشد. همانطور که در معیارهای انجمن بین المللی سردرد آمده است، محدوده ی دوره درد می تواند بین 180-15 دقیقه باشد. درد ممکن است برای یک ساعت یا بیشتر شدید باقی بماند و سپس پس از یک دوره از اوج های نوسان دار بلافاصله آرام شده و بیمار را خسته کرده و از توان بیاندازد. سردرد تقریباً همیشه یکطرفه است. شایع ترین محل های درد به ترتیب شیوع نواحی اوربیتال، رترواوربیتال، تمپورال، سوپرا اوربیتال و اینفرا اوربیتال هستند. موارد نادری از این نوع سردرد در محدوده ای خارج از محدوده عصب گیری تریژمینیال رخ می دهد. محدوده تکرار حملات سردرد از یک حمله در هفته تا هشت یا بیشتر حمله در روز می باشد.