• حتما در قرار داد اجاره باید ذکر کنید

    موجر حق واگذاری مورد اجاره را ندارد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی