همخوانی سوزناک «مرغ سحر» شجریان، مقابل بیمارستان

328
در پی انتشار خبر درگذشت شجریان که توسط فرزندش همایون شجریان پس از مدتی تکذیب شد طرفداران این استاد موسیقی در مقابل بیمارستان جم تجمع کردن و قطعه مرغ سحر وی را همراه با همایون همخوانی کردند.