مسئول حال خوب من چه کسی است؟ خودم یا شخصی دیگر؟ - فرافکر

270
خیلی اوقات به خصوص در روابط عاطفی، این سوال برای ما پیش می آید که:
مسئول حال خوب من چه کسی است؟ خودم یا طرف مقابلم؟
خیلی از افراد این گونه به این سوال جواب می دهند: خودت هستی!
مسئول حال خوب تو، فقط و فقط خودت هستی!!!
تو نباید به کسی وابسته باشی!

اما باز هم سوال دیگری در ذهن ما ایجاد می شود:
اگر مسئول حال خوبم فقط خودم هستم، پس چرا خدا ما انسان ها را این گونه آفریده است؟
چرا ما را زوج آفریده است؟
چرا آرامش را در جنس مخالف قرار داده است؟

جواب این جاست:

یک سوء تفاهم پیش آمده است!
در واقع ما دو نوع حال خوب داریم؛

۱- حال خوب پایه
۲- حال خوب مکمل
حال خوب پایه باید حتما وجود داشته باشد تا بتوانید حال خوب مکمل را هم تجربه کنید.
این حال خوب پایه را خود شما می سازید.
پس آن نوع از حال خوب من که وابسته به شخص دیگری است، حال خوب مکمل است!

حال خوب پایه مثل فونداسیون یک ساختمان است که اگر نباشد، می توانید ساختمانی بسازید.
حال خوب مکمل هم تا وقتی فونداسیون و پایه ی حال خوب شما نباشد، به وجود نمی آید.
حتی اگر حال خوب مکمل شما از طریق فرد یا افراد دیگری هم ایجاد شود، موقت و آنی است.

پس در روابط عاطفی، حال خوب پایه است که فقط و فقط به خودت بستگی دارد.
حال خوب مکمل هم به طرف مقابل تو وابسته است!
http://farafekr.com/good-feeling/
farafekr
farafekr 0 دنبال کننده