فیلم رضایتمندی جناب آقای شهاب آذرین بیمار ایمپلنت دندان

208
فیلم رضایتمندی جناب آقای شهاب آذرین بیمار ایمپلنت دندان
فیلم رضایتمندی جناب آقای شهاب آذرین بیمار ایمپلنت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای کشیدن 4 واحد دندان عقل و همچنین کاشت 5 واحد دندان های خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و کاشت ایمپلنت دندان و کشیدن دندان عقل برای ایشان انجام شد.

https://drsojodi.com/Dental-implants-cost
[ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com)
دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - ایمپلنت دندان - ایمپلنت