روش درمان اعتياد به ماريجوانا

314
در درمان اعتياد به گل( ماريجوانا) چه روشهايى موثر مى باشد و اين پروسه درمان چه مدت به طول مى انجامد؟ براى درمان اين اعتياد بايد به نياز فرد، امكانات فرد و سالهايى كه فرد اين ماده را مصرف كرده توجه كرد و اينكه چه عوارضى براى فرد بيمار ايجاد كرده است. درمان اعتياد بايد با توجه به اين مسائل شروع شود.