گرامر "one of my"

203
همیشه این نکته رو مدنظر قرار بدید
[One of+noun[s
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده