چطور ویژگی های دلخواه شخصیتیم رو بهبود بدم؟

18
https://www.sublimiran.com/
https://www.instagram.com/sublimiran/
چگونگی انتخاب درست یک آلبوم متناسب با هدفی که داریم
رسیدن به درک مشترک در مورد ویژگی های شخصیتی
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.