آموزش دیزاین پترن- معرفی الگوی facade یا نمای بیرونی

4
الگویFacade یا نمای بیرونی در دسته الگوی های ساختاری (Structural Patterns) قرار دارد.
الگویfacade به عنوان یک واسط بین زیرسیستم ها و کلاینت قرار دارد.Facadeیک واسط سطح بالایی را تعریف می کند که استفاده از زیرسیستم را آسان تر می کند. به عبارت دیگر خلاصه سازی، و متمرکز سازی واسط یک سیستم شلوغ و پیچیده متشکل از تعداد زیادی کلاس و زیر سیستم به یک واسط سبک، ساده و سطح بالا.
به اینصورت با استفاده از الگویFacade ارتباط ساب سیستم ها با کلاینت قطع میشه و ارتباط سست بین اونها برقرار میشه.

https://bugeto.net/courses/design-patterns-in-c-sharp
باگتو
باگتو 0 دنبال کننده