فیلم شطرنج کلاس استاد شماره ۱۳ : تیگران پطروسیان

119
شامل همه بازی های پطروسیان ، بیوگرافی کوتاه ، پاوربوک پطروسیان : فهرست آغازین نهممین قهرمان جهان به عنوان درخت واریانت ها ، آموزش تاکتیک با ۹۸ بازی پطروسیان: ۲۸۵ سوال آموزشی ، حداکثر. ۶۱۵ امتیاز. تهیه کامل آموزش در سایت فراچس به نشانی اینترنتی https://farachess.ir/downloads/master-class-vol-13-tigran-petrosian/
farachess
farachess 0 دنبال کننده