آيا اتفاقات شب تولد رسول مکرم اسلام معجزه بود و آيا همه انسانها در همان زمان متوجه آنها شدند ؟

122
آيا اتفاقات شب تولد رسول مکرم اسلام معجزه بود و آيا همه انسانها در همان زمان متوجه آنها شدند ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده