پلاسما ازن تراپی

607
پلاسما ازن تراپی چیست؟
در این شیوه به کمک یک سیستم نوین و پیشرفته و بدون نیاز به هیچ نوع تزریقی ، اکسیژن دو ظرفیتی داخل بافت تبدیل به پلاسمای ازن می شود.
ازن ناپایدار است و ظرف مدت هشت دقیقه به اکسیژن دو ظرفیتی تبدیل می شود.
در این تبدیل حدود ۶۸ کیلو کالری انرژی آزاد می شود.
با آزاد شدن انرژی و تاثیر بر غشای گویچه های سفید ، ترشح سایتوکینها و اینترلوکین تحریک می شود و به دنبال آن زنجیره ای از تغییرات مثبت در کل سیستم ایمنی آغاز می شود.
از دیگر اثرات ازن بر بافت افزایش جذب اکسیژن توسط سلول ها می باشد و اینکار با فعال کردن آنزیم DPG حاصل می شود.
در کمبود این آنزیم سلول ها کم اکسیژن می شوند (همانند بیماری دیابت)
عملکرد دیگر ازن گردش بهتر خون و خون رسانی است که پایه اصلی حیات و درمان و ترمیم بافتی می باشد.
امروزه ازن در درمان زخم های مقاوم به درمان ، سوختگی ها ، کنترل و درمان انواع درد و … تواناییهای فوق العاده خود را نشان داده است.