آموزش تحلیل بنیادی - حسن امیری

714
من حسن امیری مدیر سایت آموزش بورس هستم
در این ویدیو با سرفصلهای آموزش تحلیل بنیادی آشنا خواهیم شد
صفحه این ویدیو در سایت آموزش بورس
http://bourse-education.ir/EHlPE

سایت آموزش بورس