انکار دست چپ داشتن خداوند توسط علمای اهل سنت

205
انکار دست چپ داشتن خداوند توسط علمای اهل سنت
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده