تولید در هلو و سیستم سپیدار - آموزشگاه عصرنخبگان

93
با این فیلم به هر شکلی که عملیات تولید خود را انجام میدهید، می توانید حسابداری تولید در هلو و سیستم سپیدار را نیز انجام دهید. این فیلم توسط اکبر مهدیزاده مدرس دوره های حسابداری در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. برای مشاهده کامل این فیلم آموزشی به لینک های زیر مراجعه کنید:
تولید طبق فرمول در هلو:
https://www.asrenokhbegan.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%84%d9%88-%d8%b7%d8%a8%d9%82-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84/
تولید در سیستم سپیدار با ماژول سفارش کار:
https://www.asrenokhbegan.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/