توصیه های تغذیه ای در مقابله با کرونا (قسمت سوم)

190
در خصوص ویروس کرونا تا کنون مطالب بسیار زیادی به دست تان رسیده و اطلاعات صحیح و یا غلط زیادی را شنیده و به دست آورده اید. مریم یزدان پناهی متخصص تغذیه در مایار کلینیک ، با رویکرد تغذیه می خواهد در خصوص ویروس کرونا اطلاعاتی را در اختیارتان قرار داده و با شما به بحث بنشیند.

شماره مشاوره : 09903435534

https://www.instagram.com/mayarclinic/
https://mayarclinic.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/