توضیحات گوینده خبر درباره سوتی در اخبار که رسانه ای شد

129
توضیحات گوینده خبر درباره سوتی همکارش که حسابی رسانه ای شد.