دیرین دیرین - دلار

1,769
این قسمت : دلار
سالی که نکوست از بهارش پیداست
سال سقوط دلار...