دیرین دیرین - دلار

1,782
این قسمت : دلار
سالی که نکوست از بهارش پیداست
سال سقوط دلار...