تیر اندازی هوایی با فشنگ جنگی در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات

274
تیر اندازی هوایی با فشنگ جنگی در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات را در ویدئو زیر مشاهده کنید.