دوربین مخفی در اتاق فرار

19
اینکه میگن چشم چشم رو نمیبینه یعنی این
اتاق فرار و داستان های ادامه دارش
https://www.enigmaescaperoom.ir/