دکتر فخرالدین سیفی ،ما غنمیمت های بی رویای ، این جنگ های سردیم

403
ما غنمیمت های بی رویای ، این جنگ های سردیم .
بی خبر از حال هم ، آواره دنیای دردیم .
تلخه اما ، با هم نبودیم ... .
✅دکتر فخرالدین سیفی .
✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .