تخم نطفه دار شتر مرغ با کیفیت و تازه، با درصد بازدهی بالا در هچ