آموزش حسابداری رایگان - یک نکته مهم در مورد تحریر دفاتر

346
یکی از نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی جمع ستون ها و انتقال آن به به صفحات دیگر می باشد که در این کلیپ به تفصیل در مورد آن تشکیل شده است