کنایه مجری تلویزیون به گرانی های اخیر

172
کنایه باربد بابایی مجری تلویزیون به گرانی های اخیر؛ احتمالا دیگر رنگ برنج را در سفره ها نبینیم.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده