علت تخلیه نشدن آب درماشین لباسشویی

23
اخل مخزن جا پودری میشود و سپس از طریق خرطومی جاپودری به دیگ منتقل میشود.
پس از محلول شدن آب با پودر و شستن البسه، با مکش پمپ تخلیه؛ آب از طریق خرطومی زیر دیگ وارد پوسته پمپ میشود و با فشار پمپ از شلنگ خروجی خارج میشود.
توجه نمایید که فیلتر داخل پوسته پمپ قرار میگیرد. فیلتر پمپ و پوسته پمپ یک قسمت یکسان را تشکیل میدهند.
https://ipemdad.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C/
ipemdad
ipemdad 5 دنبال کننده