مصاحبه با محمدرضا ظفرقندی در خصوص تامین و خرید واکسن کرونا

159
مصاحبه با محمدرضا ظفرقندی رییس کل نظام پزشکی کشور