مشکل ارتباطی «همراه اول» در برخی مناطق تا ظهر امروز برطرف می شود

858
توضیحات مدیرکل ارتباطات همراه اول در خصوص دلیل بروز مشکل ارتباطی در برخی مناطق
4 سال پیش
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده