طنز اصفهانی کلیپ دنیا گرده

898
دنیا گردس
دابسمش طنز کلیپ دنیا گرده که اصل این کار از محمدرضا ژاله است و این کلیپ توسط محمد صادق تیغ بخش ساخته شده است.