• 219

    طراحی سیستم اسپرینکلر به کمک منحنی مساحت و چگالی

    پامسا (پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر)

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی