• 380

    کلیپ انگیزشی کیانوریوز

    پدرکیانوریوز هنگامی که اوتنها۳سال داشت خانواده اش راترک کرد،این بازیگرمحبوب ازاول زندگی خیلی آسانی نداشته وبرای رسیدن به این نقطه زجرهای زیادی کشیده است.اومدتی بعداز مبارزه بابیماری دیسلکسیا در۱۷سالگی خانه راترک کرد و دوستی که ازبچگی بااوبزرگ شده بود درسن ۲۳سالگی ازدست داد این هاتنها رنج هایش نبود و اووهمسرش دردسامبر ۱۹۹۹بچه دارشدند ولی بچه ی آنهادر۸ماهگی بی جان بدنیاآمد ۲سال بعدهمسرش رانیزدریک تصادف ازدست داد ولی امروزه باوجوداین همه مصیبت وسختی شاهد بازی هایی بی نظیرازین فردهستیم که شایداگر این رنج ها...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی