• 298

    کلیپ انگیزشی بیونسه Beyoncé(جهش)

    خیلی ازانسان هامیگن مامیخوایم موفق شیم ولی دراصل نمیخوان موفق شن وفقط دارن حرف موفقیت رومیزنن... اونقدری نمیخوان که واسش هرکاری بکنن اونقدری نمیخوان که پاش وایسن حتی حاضرنیستن بخاطرموفق شدن ازخوابشون واستراحتشون بزنن انقدربایدبخوایش که حتی یادت بره غذانخوردی که بیونسهBeyoncé درهنگام ضبط یکی ازآهنگاش تعریف میکنه سع روز انقدردرگیرکاربوده یادش رفته حتی غذابخوره...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی