اعمال تخفیف سطری فاکتور در نرم افزار هلو - آموزشگاه عصرنخبگان

98
اعمال تخفیف سطری فاکتوردر نرم افزار حسابداری هلو

این فیلم آموزشی توسط آقای اکبر مهدیزاده در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. جهت مشاهده کامل فیلم به نشانی زیر مراجعه کنید.

https://www.asrenokhbegan.com/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%88/