دخترهایی که بکارت از دست دادن

167
دخترخانم هایی که می گویند من قبل از #ازدواج #بکارت را از دست دادم واین را به #شوهر و #نامزدم گفته ام.چون ادعا می کرد که گذشته من برایش مهم نیست. می داند که من آدم #متعهد ی هستم اما.....